صلی الله علیک یا صدیقه الشهیده

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

و قال الـفاطـمـه (س) :

به درب خانه ام هیزم و خاشاک آوردن، من در آستانه در قرار داشتم

عمر(لعنه الله) تازیانه را از دست قنفذ (لعنه الله) گرفت،

آن را بر بازویم زد،

چنانکه کبود شد لگد محکمی بر در زد و آن را به رویم انداخت در حالیکه حامله بودم،

آتش زبانه می کشید چنان سیلی زد که گوشواره از گوشم افتاد.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::