پناه حرم
کجا داری میری بگو برادرم
بدرقه ی راه تو اشک چشم ترم
آهسته تر برو داداش ببین مضطرم

پناه حرم
بیا ببین نامحرما رو دور و برم
خاکی شده دوباره چادر مادرم
تو رفتی و کشیدن از سرم معجرم
حسین داداش، حسین داداش، حسین داداش

پناه حرم
هنوز یادم نرفته لحظه ی رفتنت
بمیره خواهرت چه قدر غریب کشتنت
یه جای سالمم نمونده روی تنت

پناه حرم
یکی داره پیرهن خونیتو میبره
اومده ساربان به فکر انگشتره
به روی نیزه ای سرعلی اصغره

پناه حرم
میکشه خنجر و سرت نمیشه جدا
با پا تنت رو برمیگردونه بی حیا
دوازده ضربه زد تا که برید از قفا

پناه حرم
جلو چشای مادرم زدی دست و پا
با نیزه زد تو دهنت یکی بی هوا
زدن یه عده پیرمرد تو رو با عصا

پناه حرم
یه مادری داره به صورتش میزنه
میون قتلگاه یه تشنه جون میکنه
یه سینه ای به زیر سم اسب میشکنه

پناه حرم
رفتی و دخترت داره کتک میخوره
غنیمتاشوهر کسی داره میشمره
ناموس تو، تو آرزوی یک چادره

پناه حرم
دزدیدن گهواره رو میبینی داداش
گوشای بی گوشواره رو میبینی داداش
این معجرای پاره رو میبینی داداش