1. ((مراسم ظهراربعین۱۳۹۴-حسینیه بیت الزهرا(س)-بانوای:حاج عباس واعظی وکربلایی مهدی عیدی وکربلایی مهدی خسروی))

تصاویرمراسم:

PicsArt_۱۲-۰۶-۰۸.۰۸.۰۹۶۹PicsArt_۱۲-۰۶-۰۸.۰۰.۲۲۶۹PicsArt_۱۲-۰۶-۰۸.۱۷.۴۷۶۹PicsArt_۱۲-۰۶-۰۸.۰۴.۲۱۶۹PicsArt_۱۲-۰۶-۰۸.۱۳.۲۱۶۹

PicsArt_۱۲-۰۶-۰۸.۲۲.۱۲۶۹SAM_1511SAM_1365
SAM_1404

SAM_1405SAM_1444SAM_1516