((مراسم دهه دوم فاطمیه۱۳۹۴هیئت علمدارحسین(ع)بانوای:حاج عباس واعظی وکربلایی جواداسدنیاوکربلایی مهدی خسروی))