((بنام خداوندبخشنده))
اینجا عرصه بندگی یکی از مریدان آل رسول است، دق البابی کنیم تا شاید فتح بابی برایمان شود، اگر ثوابی می دهند نذر کردیم برای معصومین، باشد که در روز جزاشافع و دستگیر ما باشد.
((التماس دعا))

راه های ارتباطی:

پست الکترونیک:khosravitabar@chmail.com

تلفن تماس:۰۹۱۵۲۳۰۲۴۵۷

دامنه های متصل:

www.janatolzahra.ir